Home

Særeje regler

Hvilken type særeje skal man vælge i sin ægtepagt

Rent særeje er ikke det samme som særejetypen fuldstændigt særeje (som er beskrevet nedenfor). Man kan også vælge kun at lade udvalgte ejendele være særeje: • Alt, hvad man hver især ejer på nuværende tidspunkt kan gøres til særeje - mens alt, hvad der erhverves fremover skal være fælleseje Særeje oprettes ved, at ægtefællerne laver en såkaldt ægtepagt om særeje, som kan gælde for, enten alt hvad de hver især ejer, eller kun for enkelte bestemte ejendele. I nogle tilfælde er der også tale om tredjemandsbestemt særeje, hvor giveren af en gave eller arv bestemmer, at gaven eller arven skal være modtagerens særeje

Fuldstændigt særeje: Vælges fuldstændigt særeje, vil arven være særeje ved såvel separation, skilsmisse og ved arvingens dødsfald. Arvingens ægtefælle arver 1/2 af det fuldstændige særeje, mens arvingens børn vil modtage den anden 1/2 af det fuldstændige særeje. Arvingens ægtefælle har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo. Ægtepagt om særeje Sidst redigeret den 10.01.2019 Ægtefæller kan i stedet for formuefællesskab oprette en ægtepagt om særeje, som er en skriftlig, underskrevet og juridisk bindende aftale. De kan f.eks. have aftalt, at der skal være særeje ved skilsmisse, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje

Særeje - Lav en ægtepagt med særeje for 699 kr

En ægtepagt om særeje kan ikke aflyses, men alene ændres ved en ny ægtepagt, jf. TFA 1999.125 VLK: M og H, der havde særeje i henhold til ægtepagt lyst d. 04.07.1990, oprettede i 28.09.1998 en tilbagekaldelseserklæring og begærede herefter ægtepagten aflyst uden retsafgift, jf Fuldstændig særeje er den anden af de tre forskellige former for særeje, som vi kigger nærmere på. Fuldstændigt særeje betyder, lidt som navnet indikerer, at I hver især beholder de aktiver og passiver, som i har aftalt i jeres særeje. Dette er både ved endt ægteskab eller ved et dødsfald Når en person dør, skal arven fordeles mellem de efterladte. Fordelingen sker ud fra helt præcise regler i arveloven og afhænger af den afdødes familieforhold Det betyder, at selv hvis det kun er manden, der ejer huset og kun ham, der står på papirerne, skal det stadig deles med den anden part. Det skal det altid, medmindre der er lavet ægtepagt, hvor det er gjort til særeje. Der gælder de samme regler for bilen, kontanter på kontoen, aktier og andre værdipapirer, malerier, smykker osv

Som noget nyt indføres mulighed for at oprette særeje om gæld. Har du allerede særeje i dit ægteskab, bør du overveje, om de nye regler giver dig nye muligheder. Med de nye regler kan særeje i henhold til allerede oprettet testamente/gavebrev tilsidesættes, med mindre nyt testamente oprettes En bestemmelse om særeje i testamentet beskytter arvingen mod, at arven skal indgå i delingen, hvis arvingen senere måtte blive skilt fra sin ægtefælle. Du kan vælge at lade arven til én speciel person være særeje, eller at arven til samtlige arvinger skal være særeje

Der er mange, der ønsker at gøre enten arv eller gave til særeje for deres børn, så den ikke skal deles med deres ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. I denne artikel forklarer vi, hvordan du kan gøre arv eller gave til særeje for dine børn og hvad du skal være opmærksom på Bestemmer du, at dine arvingers arv skal være fuldstændigt særeje, vil arven være særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dør arvingen før sin ægtefælle, vil arven være særeje, hvilket betyder, at den længstlevende ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo 60 Orientering om de nye regler om særeje (ved underdirektør Jesper Vorstrup Rasmussen, Civilretsdirektoratet) Som bekendt vedtog Folketinget den 30. maj i år Justitsministeriets lovpakke med titlen lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. med undertitlen forenkling og modernisering inden for Justitsministeriets område

Børns arv skal være særeje - Mit testament

Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov Justitsministeren fremsatte d. 06.12.2006 forslag til ny arvelov. Forslaget afveg på mange punkter fra det forslag, som Arvelovsudvalget fremkom med d. 22.11.2005 i betænkning nr. 1473/2006 Hvis den ene samlivspartner ejer boligen, og I går fra hinanden, gælder de samme regler, som når der er oprettet særeje. Tips hvis du køber bolig med en kæreste eller medejer Hvis du en køber en bolig med fx en papirløs samlever, et familiemedlem eller en ven, gør I jer selv og hinanden en tjeneste ved at udfærdige en såkaldt. Aftrapningssæreje kan f.eks. være særeje for ¾ af formuen de første 10 år, som ændres til særeje for ½ af formuen efter 15 år, hvorefter der bliver fælleseje. I skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at betinge særejet på anden vis. Det er f.eks. ikke muligt at aftale, at særejet ophører, den dag I får jeres første barn

Særeje er en formueordning, der betyder, at man ikke nødvendigvis skal dele alt i tilfælde af skilsmisse eller død. Der findes flere forskellige særejeformer: fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje, kombinationssæreje, brøkdelssæreje og tidsbegrænset særeje Hvad betyder særeje? Særeje er en gardering mod en mængde økonomisk bøvl og strid, såfremt et ægteskab mod forventning skulle ende i skilsmisse. Ved at indgå en aftale om særeje, kan man opnå lige nøjagtigt den deling, man finder retfærdig i tilfælde af, at ægteskabet senere skulle gå i stykker

Ægtepagt om særeje - en juridisk bindende aftal

Særeje regler. Når du er gift eller dine børn er gift, så har I pr. automatik fælleseje med ægtefællen. Fælleseje betyder, at I deler alt med jeres ægtefæller med undtagelse af pensionsopsparinger. Hvis I bliver skilt, så skal ægtefællen have halvdelen af alt, hvad I ejer fællerne selv at aftale den ønskede deling i form af aftaler om særeje. Ministeriet henvi-ste herved til de - efter ministeriets opfattelse - vide muligheder for at etablere særeje, der med de ny regler blev udvidet yderligere. Denne ordning blev efterfølgende vedtaget af et enigt Folketing Formuefælleskab eller særeje er de to overordnede måder, ægtefolks økonomi kan være arrangeret på. Når to personer gifter sig, opstår der efter de danske regler formuefællesskab i.

Juridiske regler ved ægteskab - raadtilpenge

Skilsmisse bodeling regler tilgodeser derfor den 'svage økonomiske' part ved at denne får mere værdi efter ægteskabets afslutning til at kunne fortsætte sit liv. Der er ikke nogle regler for, at I skal igennem skifteretten eller hos en bobehandler ved skilsmisse bodeling Ved en lovændring i 1990 blev der indført nye regler om særeje. Tidligere kunne man kun oprette én form for særeje, mens man i dag har flere muligheder. Det man tidligere kaldte særeje, kaldes nu fuldstændigt særeje og har virkning som særeje både i til­fælde af separation/skilsmisse og ved en eller begge ægtefællers død Man kan nemlig aftale, at særejet skal være særeje, hvis man skal dele boet som følge af separation eller skilsmisse, og at særejerne i tilfælde af død skal forsvinde for den ægtefælle, der er død først, og bevares som særeje for den ægtefælle, der er blevet længstlevende

Arveregler og arveloven - Hvad du skal vide om arveloven i D

 1. Ved en lovændring i 1990 blev der indført nye regler om særeje. Tidligere kunne man kun oprette én form for særeje, mens man i dag har flere muligheder. Det man tidligere kaldte særeje, kaldes nu fuldstændigt særeje og har virkning som særeje både i tilfælde af separation/skilsmisse og ved en eller begge ægtefællers død
 2. Når den første ægtefælle dør, opgøres afdødes halvdel af fællesejet og hele afdødes særeje. Det er det der falder i arv og fordeles efter arvelovens regler, hvis der ikke er et testamente. Mulighed for at sidde i uskiftet b
 3. Kun, hvis din partner har særeje på aktiver, vil de ikke indgå i vurderingen. Forløbet, når du søger gældssanering. 1) Først skal du udfylde to blanketter, hvor du ansøger om gældssanering. Blanketterne kan du finde under Links i dette kapitel
 4. Som nævnt blev der vedtaget nye regler i 2007 om at kapital- og ratepensioner som udgangspunkt kan holdes uden for delingen ved skilsmisse - altså som om de var gjort til særeje. Med hensyn til tvungne firmaordninger eller livrenter og lignende sker der dog ingen ændring, da disse heller ikke tidligere har skullet deles
 5. isteriet, december 2017 Læs mere på Børne‑ og Social
 6. Hvis man som ægtepar ikke ønsker, at der skal ske ligedeling af formuen ved skilsmisse og død bør man oprette en ægtepagt om særeje. Ved at oprette ægtepagt fravælger man reglerne om formuefællesskab helt eller delvist. Oprettelse af ægtepagt - klik her. Arvere

Udbetalingen kommer fra mandens særeje. Begge ægtefæller står på skødet og ejer således 50% af ejendommen hver. Efter de nye regler, der træder i kraft pr. 1/1-18, vil mandens 50% af ejendommen, herefter tilhøre manden som hans særeje, og derfor ikke skulle deles i tilfælde af separation og skilsmisse Ægteskabslovgivningens regler. Det er den ægtefælle, der har forpligtet sig over for kreditor ved aftale eller har gjort sig skyldig i et erstatningspådragende forhold, som hæfter for en given fordring. Ifølge ægteskabslovgivningen råder en ægtefælle over sin bodel og eventuelle særeje, som er det, den pågældend Dette gælder som udgangspunkt også for reglerne om delingsformue (fælleseje) og særeje, der omtales nedenfor. Både de hidtil gældende regler og den ny lovgivning er baseret på det udgangspunkt, at ægtefæller skal ligedele deres respektive formuer ved ægteskabets ophør, dvs. ved separation, skilsmisse og dødsfald

Det er juridisk forpligtende regler for de konfliktsituationer, der kan opstå, når flere ejer sommerhuset sammen. Det kan dog være problematisk juridisk, og måske bør du slet ikke beslutte vedrørende sommerhuset, hvis du ikke tror, at børnene selv kan finde ud af at blive enige om en samejeoverenskomst eller kan få det til at fungere uden nye regler om ÆgtefÆllers pensionsrettigheder Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettighe- der skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller dør, i kraft

Hvordan angives særeje, når det fremgår af testamente, at en fast ejendom arves som særeje? Testamentet skal vedhæftes som bilag, og det skal angives i Øvrige oplysninger, at der ønskes særeje jf. det vedhæftede testamente Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over særlige ting eller formuer, skal de værdier trækkes ud af boet, inden det gøres op og deles mellem jer. Jeres nettoformue - altså de værdier, der er tilbage i boet, når eventuel gæld er trukket fra - deles lige over Det samme gælder det, de senere har fået som løn, arv, der ikke er bestemt som særeje, gaver, der ikke er givet som særeje, lotterigevinster og lignende. Ordet delingsformue eller formuefællesskab kommer af, at værdierne skal deles lige ved separation, skilsmisse eller død, hvis begge på det tidspunkt har en positiv nettoformue

Skat.dk: G.A.3.1.5.3 Særeje

 1. Få særeje i dag og føl dig tryg! Fast lav pris uanset indhold. Hos Jurista ApS er medarbejderne uddannet jurister, kvaliteten af vores arbejde er høj, og vi tager os god tid til at diskutere Jeres ønsker med Jer
 2. Arveretten er reglerne om, hvem der skal arve en afdød persons formue. Der er både regler, der bestemmer, hvad man gør, hvis den afdøde ikke selv har foretaget sig noget (legale arveregler), og regler om, hvordan man selv i levende live kan dirigere sin formue bestemte steder hen, når man dør (testamentsarveregler)
 3. Start studying Særeje - Aftalt mellem ægtefæller eller bestemt af tredjemand. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. e kunder, ønsker hjælp til - også på længere sigt. Min uddannelse som konfliktmægler gør, at jeg har stor forståelse for, hvad det er, der kan være årsagerne til, at der opstår en konflikt, og hvad der skal til for hurtigst.
 5. Af Advokat Jacob Tøjner Guide: Derfor skal dit holdingselskab i særeje. Denne artikel forklarer, hvorfor det kan være særligt fornuftigt at placere dit holdingselskab i særeje - hvis du ejer en virksomhed med andre

Særeje - Wikipedia, den frie encyklopæd

Familieoverdragelse af fast ejendom er et hyppigt benyttet redskab, når man skal overføre værdier fra én generation til den næste. Det ses ofte i forbindelse med generationsskifte af virksomhed, hvor man ønsker at overdrage den faste ejendom til en fordelagtig pris Man kan også bestemme særeje over en sum på ex. 200.000 af den samlede formue eller en sum relateret til en bestemt genstand ex. 200.000 af et hus. Man kan også bestemme sumdeling - altså at man har særeje på alt andet end en sum, som i stedet er delingsformue. Ex. 200.000 er delingsformue og dermed indgå i formuefællesskabet

Nye regler om ægtefællers økonomiske forhold - advodan

Er der i ægteskabet aftalt fuldstændigt særeje ved ægtepagt, er uskiftet bo dog ikke en mulighed, da betingelsen om formuefællesskab, jf. ovenfor, i så fald ikke er opfyldt. Deres mands søn fra et tidligere ægteskab, kan derimod vise sig, at være en betydelig hindring for Deres mulighed for at hensidde i uskiftet bo I stedet for særeje og et lån, bliver hele ejendommen den ene ægtefælles særeje - også selvom lånet afdrages med penge fra delingsformuen. Disse regler gælder for alle former for erhvervelse af aktiver, som sker med dels særejemidler og dels midler fra delingsformuen - hvad end der erhverves en bil, en båd eller et hus

Agenda, Arv og testamente . Formuefællesskab Særråden og særhæften Særeje Formuetyper - Oversigt Nye regler om deling af pensioner Skiftet / uskiftet b Justitsministeren fastsætter nærmere regler om formueoversigten og om de blanketter, der kan anvendes. § 23. I det uskiftede bo indgår alt, hvad den længstlevende ægtefælle erhverver, for så vidt det ikke er gjort til fuldstændigt særeje

I dette tilfælde må hele boet skiftes. Havde førstafdøde både delingsformue og fuldstændigt særeje, kan man skifte særejet og sidde i uskiftet bo med f. Der er derimod ikke noget til hinder for, at længstlevende har aktiver, som tilhører den pågældende som særeje. Førstafdødes særlige livsarvinger skal give samtykke Situationen er nu den, at SKAT ønsker at inddrive min mands gæld hos mig. Jeg er tidligere gift, og da min første mand døde arvede jeg et ikke ubetydeligt beløb, og derfor sørgede jeg også for, at min formue blev gjort til særeje, da jeg blev gift igen. Derfor undrer det mig også, at SKAT vil inddrive min mands skattegæld hos mig

Særeje - Juraportalen Themi

I 1920'erne blev det ved lov bestemt, at ægtefæller kunne aftale særeje efter bestemte regler, men at fælleseje skulle gælde i ægteskabet, hvis ikke andet var bestemt. Reglerne om særeje havde tidligere den samme betydning både ved skilsmisse og død, hvilket var et problem Disse regler gælder fortsat for gaver og arveforskud, som er givet før d. 01.01.2001, men ikke for gaver der er giver efter dette tidspunkt. Det risikerer du derimod ikke, hvis du i stedet for et arveforskud ud over den afgiftsfri grænse yder dine børn, børnebørn o.s.v. et såkaldt rentefrit familielån og bliver spontant gavmild de. Hustruen mente, at kompensationsaftalen var gyldig, da den ikke var i strid med lovens regler om særeje (retsvirkningslovens § 28). Hustruen gjorde gældende, at ægtefæller har aftalefrihed og derfor gyldigt kan lave en forhåndsaftale om kompensation

Særeje - Hvad er forskellen på de forskellige typer særeje

Ved vurderingen af, i hvilket omfang aktiver, der er erhvervet før lovens ikrafttræden for både særeje og delingsformue eller for særeje og ved gældsovertagelse eller lånoptagelse, er særeje, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 2 N I SAL SILLES 1 Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, Når vi skal skilleskonfliktmægling og parrådgivnin Eventuelt særeje uanset, om det er bestemt af tredjemand f.eks. ved testamente eller, om det er bestemt ved ægtepagt mellem ægtefællerne, skal skiftes. Du har som ægtefælle alene en egentlig ret til at hensidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger (jeres fælles børn) 252D Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. den nuværende formue samt arv og gave 350,- DKK 252DE Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. nuværende formue samt arv og gave med engelsk oversættels I loven har man ikke ændret på retsstillingen vedrørende surrogater og indtægter af særeje. Surrogater (hvad der træder i stedet for særejeformuen) og indtægter er som udgangspunkt særeje. Ægtefæller har mulighed for at fravige udgangspunktet ved aftale, således at indtægter fra særejeformuen skal tilhøre delingsformuen i stedet for

Justitsministeren fastsætter nærmere regler om formueoversigten og om de blanketter, der kan anvendes. § 23 I det uskiftede bo indgår alt, hvad den længstlevende ægtefælle erhverver, for så vidt det ikke er gjort til fuldstændigt særeje Det er vigtigt at vide, hvordan arven efter dig fordeles. Mange har svært ved at forholde sig til det, fordi det er et ubehageligt emne. Dem, der typisk har behov for et testamente, er følgende: • Enlige uden ægtefælle eller børn • Ægtefæller eller enlige med børn, der ønsker, at børnenes arv skal være særeje og ikke deles med barnets ægtefælle i tilfælde af e Pension indgår ikke i bodeling - pension er automatisk omfattet af særeje. Det betyder i praksis, at hvis hun sparer en stor fælles pension op, mens hans løn går til fælles forbrug, så står han ugen pension, hvis parret beslutter at gå fra hinanden. Husk dette, når I planlægger jeres opsparing og forbrug ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD Betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget Betænkning nr. 1552 2015 Socialudvalget 2014-15 (1. samling

Det er vigtigt, at skelne mellem særeje regler fælleseje. Bodeling I særeje, skal I ikke foretage en bodeling, men beholde hver jeres ejendele. Har I fælleseje, skal I derimod foretage en bodeling. Det er vigtigt at forstå, at bodeling ikke bodeling er indbo, men alle jeres 'værdier' Du kan vælge at lade arven være særeje, så vedkommende ikke skal dele den med sin ægtefælle, såfremt parret bliver skilt eller vedkommende dør før sin ægtefælle. Det kaldes særeje med succession. De specifikke regler kan være lidt indviklede, men du kan læse mere herunder Da de samme regler ikke gælder for ugifte samlevende, er det en god idé at have aftalt sig ud af konfliktsituationer, inden de skulle opstå. Udvidet samlevertestamente. Som ovenfor beskrevet gælder der ikke de samme regler for gifte og ugifte samlevende i forbindelse med samlivsophævelse Regler for et gavebrev . En gave er en vederlagsfri overdragelse, som du i udgangspunktet skal betale gaveafgift for. Der er dog kun gaveafgift på større gaver. Bundbeløbet ændrer sig fra år til år, men er i år 2018 på 62.900 kr., hvis du giver gaver til dine nærmeste - eksempelvis børn Formue: Særeje. Hvis jeres formue er særeje, tager hver person sine egne passiver og aktiver. Dette kan være hvis i har personlig formue og gæld, som i har besluttet ikke at dele. Stilles den ene af jer økonomisk dårligt? Hvis i ikke stilles økonomisk dårligt, lykkes bodelingen. Hvis i er uenige, skal i klare uenighederne i skifteretten

Et valg om særeje i fællesskab. Bor I sammen og vælger at gå over i ægteskabet, med et rent særeje vil de samme regler, som I har haft inden I giftede jer, være gældende. Det betyder at I stadig har mulighed for at beslutte, hvilke værdier I ønsker at dele i tilfælde af skilsmisse Man kan også undgå et egentligt skifte - med de udgifter/afgifter det kan medføre - er at lade den efterlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo. Hvis man sidder i uskiftet bo, fortsætter man i praksis sin tilværelse som før. Det er en betingelse, at efterlevende ikke har aftalt fuldstændigt særeje med den afdøde I ægtepagten kan ægtefællerne aftale at kun en bestemt del af aktiverne i ægteskabet skal være særeje. Der kan oprettes særeje over bestemte aktiver, for eksempel en fast ejendom eller en virksomhed, der kan ligeledes oprettes særeje for et bestemt beløb, og der kan oprettes brøkdelssæreje for en bestemt brøkdel af aktiverne Friattest eller mulighedserklæring. Næsten alle arbejdsgivere har stået i en situation, hvor en medarbejder er langvarigt syg, har mandagssyge eller lignende

Arveregler og afgifter - borger

Særeje betyder, at aktivet/formuen ikke skal indgå i ægtefællers formuefællesskab, og aktivet/formuen skal derfor ikke skal deles ved separation/skilsmisse og død. Særeje kan etableres på 3. forskellige måder: ved gave, ved testamente og ved ægtepagt Fælles eje omhandler alle jeres aktiver, såfremt der ikke er indgået aftale om særeje. Fælles eje omhandler dog ikke hinandens gæld, det vil sige, at I ikke hæfter for hinandens gæld, heller ikke selv om gælden er stiftet under ægteskabet. Man hæfter for sin egen gæld og den eventuelle fælles gæld Foranstående regler gælder også om forskud, som ydes af en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. § 33. Hvad en ægtefælle af fælleseje har givet et stedbarn eller dets livsarvinger, afkortes i arven efter den anden ægtefælle, såfremt det er aftalt, at ydelsen skal være forskud på arven efter denne Fravigelse af lovens regler § 27. Aftaler om fravigelse af reglerne i §§ 1-16, § 24, stk. 2, og §§ 26 og 26 a, der er indgået inden en skades indtræden, er ugyldige, såfremt fravigelsen er til ugunst for den erstatningsberettigede Opret gratis testamente, ægtepagt & samejekontrakt. Hos TestaViva ajourfører vi dine dokumenter, i takt med ændringerne i dit liv » Start allerede i dag

Skilsmisse økonomi regler - SÅDAN er reglerne, hvis I skal

Særeje er ikke omfattet af fællesboet. Hver ægtefælle tager sit særeje med sig. Se mere her. Hvordan opgøres fællesboet? Hver ægtefælle skal opgøre sine aktiver (for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil og indbo) og fratrække sin gæld. Resultatet kaldes den pågældendes bodel ‼️Nye regler om ægtefællers økonomiske forhold ‼️ Den 1. januar 2018 trådte den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Det betyder nye.. Skifteretten udpeger da en advokat som bobehandler som herefter skal sørge for, at aktiverne bliver vurderet, og sørge for, at delingen af fællesejet sker efter lovgivningens regler. Er der kun et enkelt spørgsmål som I ikke kan blive enige om, kan en sag, i stedet for behandling af sagen hos bobehandler, indbringes for domstolene aktiver, der er fuldstændigt særeje. Hvis afdøde har fuldstændige særejemidler, skal formueoversigten indeholde oplysning om, hvem der skal arve disse midler. Hvis afdøde ikke har oprettet testamente, forde-det fuldstændige særeje i medfør af rvelo-vens almindelige regler, dvs. at ægtefællen ar Ønsker du at få mere at vide om pension, de nye regler og dine muligheder, er du velkommen til at kontakte din rådgiver direkte eller ringe til os på 38 48 48 48 - vi står klar alle hverdage kl. 8.00 - 20.00. Du kan også udfylde formularen herunder - du hører fra os inden for to hverdage

Eller har I særeje ? Der findes regler, hvid I ikke kan blive enige: men endnu hurtigere, billigere kan I nå et bæredygtigt resultat, hvis I beslutter jeg for at gennemgå en meditation - en udenretlig samtalebaseret aftale , der er hurtig,smertefri, fortrolig og juridisk aftale Nye regler om særeje De nugældende regler om særeje har vi haft i knap 30 år. Erfaringerne har vist en del uklarheder og forhold, som ikke er hensigtsmæssige. I den nye lov har man valgt at lave en mere grundig beskrivelse af, hvilke typer særeje man kan lave, om tidsbegrænsning af et særeje og om, hvordan et særeje kan afgrænses. Særeje. Der findes to former for særeje: 1) Skilsmissesæreje. 2) Fuldstændigt særeje. Ved separation og skilsmisse er retsvirkningerne af de to særejeformer fuldstændigt ens. Man skal ikke dele sit særeje med ægtefællen og kan således udtage sit hus uden om bodelingen, hvis man har gjort dette til sit særeje Særeje efter de nye regler. Til januar træder nye regler i kraft om ægtefælles formueforhold. Såvel den ny som den gamle lovgivning er dog baseret på det udgangspunkt, at ægtefæller skal ligedele deres respektive formuer ved ægteskabets ophør - dvs. ved død eller skilsmisse Det hjalp lidt, at jeg lavet særeje på min økonomi, da vi blev gift, så pengene fra kontoen fik jeg retur. Derudover eftergav jeg ham en gæld og gav ham kontanter til indskud til en lejlighed. Jeg vælger at skrive dette til dig, da jeg er med på din Oppe-guide uddannelse. Jeg er der ikke, fordi jeg er nede, offer eller i underskud Ægtepagt og særeje En ægtepagt med særeje kan give økonomisk tryghed og sikre den ønskede deling af formue og gæld i familien ved dødsfald eller separation. De fleste ægtepar har fælleseje, fordi det er udgangspunktet i loven. Det betyder, at ægteparret skal dele den samlede formue, hvis de bliver separeret eller skilt

populær: