Home

Opgør landenes offentlige gæld i procent af bnp

Mængden af den offentlige gæld for et land er typisk målt ved forholdet mellem gæld og BNP. Den Europæiske Union erklærede i dannelsen af euroområdet, at et land ikke kan blive medlem af zonen, medmindre det vedligeholdt en offentlig gæld på under 60% af sit BNP Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Grækenland - Offentlige gæld og BNP

Hvad den offentlige gæld? - Finansierin

Offentlige selskaber er derimod privatretligt organiserede selskaber, der ejes eller domineres af offentlige myndigheder (fx DONG Energy A/S og DSB S-tog A/S). Dvs. at det offentlige har altid 100 pct. kontrol med de selskabslignende virksomheder, hvorimod kontrollen med selskaberne er mindre vidtgående I internationale gældssammenligninger benyttes ofte den offentlige sektors bruttogæld, ØMU-gælden. ØMU-gælden har de seneste år ligget væsentligt under stabilitets- og vækstpagtens grænse på 60 pct. af BNP. Ved udgangen af 2018 udgjorde Danmarks ØMU-gæld 33 pct. af BNP, hvilket er lavt i forhold til andre EU-lande

kampen mod den offentlige gæld til deres kæphest og som af den grund er alt andet end venligt indstillede overfor ekspansive politikker og budgetfleksibilitet. Netop derfor er konklusionerne i fondens seneste rapport om bæredygtigheden af EU landenes offentlige gæld så opsigtsvækkende. Rapporten konkluderer nemlig, a Ifølge produktionstilgangen er BNP lig med værditilvæksten, dvs. værdien af den samlede produktion fratrukket værdien af de anvendte rå- og hjælpestoffer (også betegnet som forbrug i produktionen). Ifølge anvendelsestilgangen er et lands BNP lig med summen af landets private og offentlige forbrug, investeringer og nettoeksport Den strukturelle saldo er dermed et hypotetisk begreb, der viser, hvordan den offentlige saldo ville se ud i fravær af midlertidige forhold, herunder konjunkturudsving. Ifølge budgetloven må den strukturelle saldo under normale omstændigheder ikke udvise et underskud, der er større end ½ pct. af BNP

Grækenland - Offentlige gæld og BNP

 1. Udlandsgælden opgøres som den samlede gæld fra private virksomheder, offentlige virksomheder, private banker og nationalbanken. Udlandsgælden har stor betydning for betalingsbalancen på grund af rentebetalingen. Den opgøres undertiden som pct. af BNP. Dette viser forholdet mellem gæld og produktionskapacitet
 2. De væsentligste kriterier, der skal overholdes, er, at det faktiske underskud som udgangspunkt ikke må overstige 3 pct. af BNP, og at den offentlige bruttogæld ikke må overstige 60 pct. af BNP. Hvis et medlemsland har en gæld, der er større end denne grænse, skal gælden gradvist falde ned mod grænsen
 3. I EDP1 og EDP2 angives EU-landenes offentlige finanser efter hhv. land og funktion i mio. Euro og i procent af BNP (opdateres foreløbigt ultimo april og endeligt i oktober). EDP3 og EDP4 angiver Danmarks ØMU-gæld og ØMU-saldo i hhv. procent af BNP og mio. kr. (opdateres foreløbigt primo april og endeligt primo oktober)
 4. De tidligere statsøkonomier i Østeuropa har efter murens fald i den grad afskaffet den offentlige sektor, så den i fem af landene tegner sig for under 40 procent af landenes BNP og i to andre er tæt på 40 procent, mens indtægterne er under
 5. Så sent som i går stemte 61,31 procent af grækerne nej til at eftergive de internationale långiveres krav til flere græske reformer og besparelser, og det betyder, at Grækenland helt risikerer at ryge ud af euro-samarbejdet. Kim Blindbæk mener dog ikke, at man skal frygte en så voldsom situation i de andre gældsplagede EU-lande

Han mener, at man kan anskue Natos opgørelse af medlemslandenes bidrag i forhold til BNP fra både en politisk og en mere praktisk vinkel. I praksis betyder det ikke særlig meget, fordi vi anvender de 1,02 pct. af BNP på en utrolig god og effektiv måde EU's nye forårsprognose viser da også, at Danmark ventes at ligge pænt under EU's krav om et underskud på de offentlige finanser på højst tre procent af BNP i både 2013 og 2014, hvorfor Danmark må forventes at slippe fri af EU's henstilling fra og med 2014

I gruppe H klarer Polen og Colombia sig videre med triumfer over henholdsvis Japan og Senegal. Mest overraskende er det, at Colombia klarer skærene ved VM i økonomi, men med en offentlig gæld på blot 49 procent af bruttonationalproduktet (BNP) og en relativ høj erhvervsfrekvensen på 75, ser det relativt fornuftigt ud for Colombia I EU findes der to regler for, hvordan medlemslandenes gæld må udvikle sig. Dels må medlemslandene ikke have et årligt underskud på de offentlige finanser, der overstiger tre procent af bruttonationalproduktet, BNP. Samtidig må den samlede bruttogæld, som medlemslandene har opbygget over tid, ikke overstige 60 procent af BNP Danmarks Statistik har udgivet en oversigt over EU landenes statgæld i 2009. Offentlige underskud i EU lande i 2010. Samlet offentlig gæld i procent af BNP. Sammenlignelige tal over medlemslandenes fordeling af de offentlige udgifter i procent af BNP. Indbyggere og areal Der er 512 millioner indbyggere i EU, der bor på 4.476.606 kvadratkilometer

For Grækenland gælder, at alene lånene udgør 124,8 procent af det græske nationalprodukt og for Portugal er det 53,9 procent. Til sammenligning udgør lånene til Danmark kun 4,6 procent af det danske BNP. Krisen i EU understreges af, at landenes gæld voksede kraftigt i andet kvartal Analysen viser, at jo højere et lands offentlige budgetunderskud og gæld i procent af BNP er sammenlignet med Tyskland, desto højere et rentespænd vil landet have over for Tyskland. En stigning i betalingsba-lanceunderskuddet i procent af BNP opgjort relativt til Tyskland øger ligeledes rentespændet Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Bruttonationalproduktet (BNP) målt pr. indbygger i PPS gør det muligt, at sammenligne indkomstniveauet i de enkelte EU-medlemslande. PPS (purchasing power standard) er en såkaldt kunstig valuta, der tager højde for de prisforskelle, der ikke afspejles i valutakurserne gæld på 0,3 procent af BnP. det rækker til en plads som nummer seks. australien har dog oparbejdet en højere gæld end danmark sidste år, hvilket betyder, at vi forbedrer vores relative placering med en enkelt plads. Danmark har udsigt til at øge den offent-lige gæld yderligere i de kommende år, hvilket vil være en stigende hæmsko fo

Ifølge valutakurskriteriet skal landets valuta i mindst to år have ligget inden for det normale valutakursbånd i EMS. Endelig indebærer det finanspolitiske konvergenskrav, at det offentlige budgetunderskud ikke bør overstige 3% af BNP, og at den samlede offentlige gæld ikke bør overstige 60% af BNP EU-landene i eurozonen skylder i snit, hvad der svarer til over 80 procent af deres årlige bruttonationalprodukt (BNP) væk. I USA svarer den hastigt voksende offentlige gæld nu til 94 procent af BNP og vil næste år formentlig nå 100 procent. Statsgælden i et land som Japan udgør 200 procent af BNP Piigs-landenes budgetunderskud i procent af BNP i 2010 Irland:11,7 procent Spanien:9,8 procent Grækenland:9,3 procent Portugal:8,5 procent Italien:5,3 procent. Piigs-landenes offentlige gæld i. I EU findes der to regler for, hvordan medlemslandenes gæld må udvikle sig. Dels må medlemslandene ikke have et årligt underskud på de offentlige finanser, der overstiger tre procent af.

Ekspert revser Nordea-chefs optræden i DR-dokumentar: Minder om Bjarne Riis' doping-afvisning København: Der er meget få lande i EU-samarbejdet, hvor det offentliges bruttogæld er lavere end i Danmark. Kun i Estland, Luxembourg, Bulgarien, Letland og Rumænien er bruttogælden lavere end i. Finanskrisens indtog forsvandt den økonomiske vækst imidlertid, mens landenes gæld blev ved med at vokse, hvilket ses både af figur 1.1 og 1.2. I den sidste af de to figurer ses det, hvor meget den samlede offentlige gæld som andel af BNP steg årligt fra 2008 og frem. Figur 1.1 - Udvikling i offentlig gæld som andel af BNP (2003-2011. Den græske gæld udgør i realiteten meget mere end de 60 procent af BNP, som er tilladt for at komme med i eurozonen. Landet er faktisk dybt forgældet. Samtidig har Grækenland et langt større underskud på de offentlige finanser end tidligere opdaget. I 2008 bliver hele verden ramt af en finanskrise I tilknytning til størrelsen på den offentlige gæld i Danmark er det dog positivt, at Danmark med en ventet off. gæld på 45,2 pct. af BNP i 2012 stadig holder sig pænt inden for EU's konvergenskrav i Vækst- og stabilitetspagten, der tilsiger, at EU-landene holder den offentlige gæld omkring eller under de 60 pct En historisk nedskrivning af den offentlige gæld, lyder vurderingen fra Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF). »Vi har ikke set nedskrivninger af den størrelsesorden nogensinde, og i hvert fald ikke inden for de sidste 20 år. Det er den melding, jeg har fået, efter at Rigsrevisionen har forhørt sig hos Danmarks Statistik

effekten af øget beskæftigelse 1 12. februar 2016 Indledning Dette notat beskriver, hvordan nettobidraget til de offentlige finanser afhænger af oprindelse. Finanspolitikken vurderes i Danmark til at være holdbar med en holdbarhedsindikator på 0,3 procent af BNP. Herunder vurderes det, at ikke-vestlige indvandreres bidrag til de

Offentlig gæld - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. * Den amerikanske stats gæld lyder på 21.478 milliarder dollar eller 107 procent af bruttonationalproduktet (bnp). Den er steget markant de seneste årtier. * I 1998 var gælden på 5526.
 2. Samlet havde EU-landene et underskud på 6,8 procent af BNP. I 2008 var EU-landenes underskud på to procent, mens det lå på omkring en procent i både 2006 og 2007. Den offentlige gæld i.
 3. Derudover er der det særlige statistiske forhold, at indirekte skatter formelt set regnes med i BNP-målet. Det vil sige, at de indirekte skatter optræder i både tælleren og nævneren, når man opgør det samlede skattetryk som andel af BNP. Korrigerer man for dette, stiger det samlede skattetryk i lande med en høj moms - som vi har i Danmark
 4. Det spørgsmål, der melder sig, når disse tal lægges frem, er, hvordan kunne den konservative regering overhovedet slippe af sted med så store underskud? For som medlem af ØMUen skulle stabilitetspagten respekteres, og her gælder de krav, at budgetunderskuddet ikke måtte overstige 3 pct. og den offentlige gæld højst udgøre 60 pct. af BNP

Offenlig gæld i procent af BNP

3 Figur 3 PIIGS-landenes underskud og gæld 2010 Underskud i pct. af BNP Gæld i pct. af BNP Portugal 9,1 93 Irland 32,4 96,2 4,6 119 Grækenland 10,5 142,8 Spanien 9,2 60,1 Kilde: Eurostat har det næsthøjeste gældsniveau i EU, nemlig 119 pct. sidste år, men et lidt mindre underskud Opgørelsen over EU-landenes offentlige bruttogæld viser, at Danmark ligger blandt unionens dukse. Danmark topper med lav gæld i EU - sn.dk - Forsiden - Erhverv sn.dk beskytter dine dat Ved internationale sammenligninger af skattebelastningen i forskellige lande, måles skattetrykket traditionelt som det samlede provenu fra skatter og afgifter i procent af bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP). Tabel 1 viser udviklingen i skattetrykket i pct. af BNP fra 2003 til 2015 i de 28 EU-lande

Det medfører, at de offentlige underskud stiger igen, og det får statsgælden til at blive uholdbar stor. I figur 1 er vist udviklingen i det offentlige underskud for EU-27 og euro-landene før og efter finanskrisen. Figur 1. Udviklingen i det offentlige underskud (pct. af BNP) for forskellige perioder. Procent af BNP 8 7 6 5 4 3 2 Japan, der har en markant højere gæld, så skal der spejdes meget langt for at finde en sammenhæng mellem øget optag af lån og stigende renter. Den danske statsgæld er steget fra 27,1 procent i 2007 til 45,8 procent i 2012 af Danmarks BNP, alt imens renten er faldet fra 4,3 procent ved udgangen af 2007 til 1,1 pct. ved udgangen af 2012

Beregn BNP-væksten i procent - Matematik - Studieportalen

Nationalregnskaber og BNP - Statistics Explaine

 1. Læg mærke til, at det er målt i pct af BNP. Det forklarer en stor del af den faldende tendens i Kinas eksportoverskud efter 2005-6. BNP-stigningen i Kina betyder, at eksportoverskuddet sættes i forhold til et hastigt voksende BNP. Det er disse tal, der har ført til den kraftige mistænkeliggørelse af Kina fra Trumps side. Vi har været.
 2. Trods den historiske krise har Danmark dermed fortsat godt styr på den offentlige gæld og også på de offentlige finanser, hvor underskuddet lige kryber ned under de tre procent af BNP, som.
 3. ister
 4. Opgørelsen over EU-landenes offentlige bruttogæld viser, at Danmark ligger blandt unionens dukse. Der er meget få lande i EU-samarbejdet, hvor det offentliges bruttogæld er lavere end i.
 5. landenes økonomisk-politiske fokus. Lydhørheden er stigende for, at EU ikke kan spare sig ud af den økonomiske lavvækst, men at der skal gives mere plads til offentlige investeringer som sup-plement til fortsatte strukturreformer. Et konkret bevis for, at der nu også ligger politisk vilje bag tankerne, kom i form af en meddelels
 6. Stabilitets- og Vækstpagten pålægger både eurolande og andre EU-lande at holde underskuddet på deres offentlige budgetter på under tre procent af bruttonationalproduktet, BNP, ligesom statsgælden ikke må overskride 60 procent af BNP. Kun eurolande kan dog blive idømt bøder, hvis de overtræder grænseværdierne

Danmarks offentlige ØMU-gæld på knap 34 pct. af BNP er den laveste blandt EU-landene og er langt fra at overskride konvergenskravet, der tillader en gæld på højst 60 pct. af BNP. Tyskland har i en år-række overskredet EU's gældskrav og har en ØMU-gæld på 79 pct. af BNP i 2010. Faktisk er det ku Den offentlige gæld forventes at vokse til 82 pct. af BNP i 2019. Jair Bolsonaro. Det politiske kaos i Brasilien gav plads til Jair Bolsonaro, der har fået tilnavnet Trump of the Tropics på grund af sin udfarende stil og dagsorden om at gøre op med korruptionen i den politiske elite

Dataene viser, at selv om de offentlige udgifters andel af BNP har været markant faldende siden 2009, så ligger Danmark stadig med verdens andenhøjeste andel af BNP - kun overgået af Sverige. Til gengæld overrasker det umiddelbart, at Danmark ligger helt nede på en syvendeplads, hvis man ser på de sociale overførslers andel af BNP I EU har vi faktisk tilsluttet os regler, der til en vis grad harmoniserer landenes finanspolitikker. Vi har forpligtet os til at begrænse budgetunderskuddene til 3 pct. af BNP. Vi har også forpligtet til at undlade at finansiere aktiviteterne ved uhæmmet gældsætning. Den offentlige gæld skal holdes under 60 pct. af BNP EU's nye forårsprognose viser da også, at Danmark ventes at ligge pænt under EU's krav om højst underskud på de offentlige finanser på tre procent af BNP i både 2013 og 2014, hvorfor Danmark må forventes at slippe fri af EU's henstilling fra og med 2014

Uden migration hævder man at den offentlige sektors gæld i UK vil nå op på 173% af BNP. Med de 260.000 indvandrere beregner man, at den kun vil udgøre 73% af BNP. Sådanne fantastiske beregninger på et 50 årigt forløb citeres i andre medier som bevis for de store forventninger vi skal have til indvandring Når EU-kommissionen kræver opstramninger i det italienske 2019-budget skyldes det således ikke, at underskuddet er over tre procent af BNP, som er den normale øvre grænse for det offentlige underskud i forhold til Stabilitets- og Vækstpagten, men at den offentlige gæld er langt over den tilstræbte øvre grænse på 60 procent overstige 3 pct. af BNP, og/eller når den offentlige gæld overstiger eller forventes at overstige 60 pct. af BNP og målet om at reducere gælden udover 60 procentsgrænsen med 1/20 pr. år ikke er blevet opfyldt i løbet af de tre foregående år. Forordning 1467/97 med efterfølgende ændringer uddyber artikel 126 i TEUF (Trakta Italien, som allerede har den næsthøjeste gæld i Europa på 133 procent af landets bruttonationalprodukt, ønsker at låne og bruge flere penge for at kunne leve op til valgløfter. Men dette er i strid med EU's regler, som siger, at et medlemslands gæld skal falde årligt, indtil den er under 60 procent

NYT: Danmarks offentlige gæld er blandt de laveste i EU

På den måde blev den græske gæld til bankerne overtaget af statskasserne i resten af Europa, og den finansielle sektor blev reddet. Størstedelen af den græske gæld var i 2010 ejet af private virksomheder, f.eks. banker, men i dag er omkring 78 % af gælden ejet af den offentlige sektor, primært skatteydere i andre europæiske. 8.4 Virkningerne af en kontraktiv finanspolitik på de økonomiske mål; 8.5 De finanspolitiske komponenters virkninger på efterspørgslen; 8.6 Udviklingen i finanseffekten i Danmark 1972-2013 (% af BNP) 8.7 Den faktiske og den strukturelle saldo på det danske statsbudget 2005-2018; 8.8 EU-landenes offentlige gæld ultimo 2016 (% af BNP) 8.10.

Offentlige finanser - Danmarks Statistik - dst

Er den offentlige sektors indtægter målt i, hvor stor en procentdel den udgør af BNP. Opgøres normalt som de samlede skatter og afgifter i procenter af BNP. Kan bruges til at måle den offentlige sektors størrelser i forhold til i andre lande. 8) Betalingsbalancen Måler forskellen mellem betalingerne til og fra udlandet KOMMENTAR af Niels Westy Ved udgangen af indeværende år, forventes økonomien målt på BNP at være ca. 7,5 procent mindre end i 2014. Inflationen var sidste år næsten 10 procent. Arbejdsløsheden er steget kraftigt, og det offentlige underskud er på ca. 11 procent af BNP Og langt fra en reel analyse af virkeligheden. Realiteten er, at euroen og EU er i dyb krise! Euro-landene har i gennemsnit en offentlig gæld på over 90% af bruttonationalproduktet (BNP). Det er langt over konvergenskravet om en offentlig gæld på maksimalt 60 % af BNP. Til sammenligning er den danske offentlige gæld på under 50 % af BNP Jeg er af den holdning, at det er bedre at rense luften her og nu, ved at få det offentlige medarbejdere ned i løn eller fyre dem - Jo højere lønposten, jo større skal bidraget være - ikke bare i kraft af at 2 procent af en 1.000.000 kr. giver mere end 2 procent af 100.000. kr. De højstlønnede offentlige medarbejdere har fået endnu. at blive på over fem procent af BnP i 2010, svarende til omkring 100 mia. kr. de næste 40 år er der ifølge Finansministeriet, danmarks Konvergensprogram 2009, udsigt til, at danmark vil øge den offentlige gæld, og det vil derfor blive en stigende hæmsko for væk-sten

Statens gæld - Danmarks Nationalbanks hjemmesid

EU's grundlov er nyliberalisme og krav om 'reformer', der konsekvent forringer levevilkårene for landenes befolkninger. Sådan vil det fortsætte. Også i Grækenland hvor EU stiller krav om flere nedskæringer. Fagforeningerne kalder til generalstrejke den 8. december, hvor både det private og det offentlige område lukkes ned på henholdsvis 1,9 procent og 2,1 procent og efter at have oplevet et fald i BNP på -5,7 procent i 2009, kom der faktisk en stigning i 2010 på 1,6 procent i Danmarks BNP. Faktisk var væksttallene i begyndelsen af 2010 grundlaget for, at VK- regeringen valgte at lancere e ringer af landenes stabilitets- og konvergensprogrammer. For Danmark var ROG tidli-gere beregnet til -3,8 pct. af BNP på basis af observationer siden 1980. For den nye periode 1986-2010, og under forudsætning af at den mest negative outlier fjernes, dvs. observationen for 2009 på ca. -5,0 beregnes Danmarks ROG til -3,64. Det betyder for Danmark De rigeste lande brugte 2,45 % af deres BNP på forskning og udvikling i gennemsnit. Lidt overraskende viser det sig, at EU-landene samlet set ligger på 2,04 % - altså lidt under det globale gennemsnit. Forklaringen er både, at EU-landene generelt er ret rige, så 2 % af EU-landenes BNP er et stort beløb i absolutte tal

Men Euro-landenes afvisning af en umiddelbar nedskrivning af den græske gæld bevirkede, som IMF eksplicit anfører, at Grækenland blev hårdt 114. Tiderne_Den græske krise_P.indd 114. 20/05/15. Offentlige indkøb udgør omkring 15 procent (ca. 310 mia. kr.) af Danmarks BNP og skal i langt højere grad bruges til at drive den grønne omstilling frem. Ved en yderligere fokusering af offentlige indkøb på produkter og services, der er gode for klima, miljø og økonomi, kan vi reducere miljøbelastningen og fremme udviklingen af nye.

Den strukturelle offentlige saldo for Spanien og Irland i treårsperioden 2005-07 udviste således først så sent som i 2007 et offentligt underskud på klart over ½ pct. af BNP - og så kun for Irland med et underskud på godt 3 pct. af BNP Hvis et lands gæld er over 60 procent af BNP, kan EU vedtage et med EU-briller passende tempo for, hvordan gælden skal reduceres. I tilfældet Italien er det passende at nedbringe gælden med 3,55 procent af BNP per år, mener EU. Hvis Italien ikke lever op til kriteriet, kan EU-Kommissionen juridisk set skride til handling Ifølge et nyt speciale fra CBS er euro-samarbejdet en del af forklaringen på dårlig økonomi i flere sydeuropæiske lande. Philip Hardø fik idéen til specialet, da han gennem studiet på CBS mødte studerende fra de gældsramte lande og begyndte at filosofere over sammenhængen mellem landenes gæld og deres høje ungdomsarbejdsløshed Danmark er med kun en officiel anbefaling et af de EU-lande, som modtager færrest løftede pegefingre fra EU-kommissionen. Men man er i Bruxelles fortsat bekymret over danskernes gæld, og desuden anbefaler Kommissionen, at konkurrencen øges i flere sektorer

Mere gavn af de offentlige udgifter 25/05/2016 Kommentarer. De offentlige udgifter udgør i Danmark ca. 56 pct. af BNP (EU's statistikbank, gov_10a_main). Det er mere end i de fleste andre EU-lande — gennemsnittet for EU-landende er ca. 47 pct. — men der er i alle tilfælde tale om betydelige beløb, som gerne skal anvendes bedst muligt Faldet i forhold til dollar har siden mandag i sidste uge været på næsten otte procent. Ros til andre lande. Finansavisen Financial Times skriver, at Polens problem er, at regeringen ikke har grebet håndfast nok ind for at få styr på den offentlige gæld og underskuddet på de offentlige finanser

Du har ingen artikler på din læseliste. Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil I de seneste år har de fleste lande haft et underskud fra 1 til 3 pct. af BNP. For at deltage i EU's monetære samarbejde må et land højest have et underskud på 3 pct. af BNP (konvergenskrav). Den offentlige gæld må højest udgøre 60 pct. af BNP: Skal helst ligge på eller under gennemsnittet af vores samhandels-partnere

Bruttonationalprodukt - Wikipedia, den frie encyklopæd

Italien har en meget høj gæld på over 130 procent af bruttonationalproduktet (bnp), og EU-reglerne kræver, at italienerne bringer denne gæld ned. - Italiens gæld er blandt de største i Europa, og de italienske skatteydere bruger omkring samme beløb på gælden som på uddannelse 8.4 Virkningerne af en kontraktiv finanspolitik på de økonomiske mål; 8.5 De finanspolitiske komponenters virkninger på efterspørgslen; 8.6 Udviklingen i finanseffekten i Danmark 1972-2013. Procent af BNP; 8.7 Den faktiske og den strukturelle saldo på det danske statsbudget 2005-18; 8.8 EU-landenes offentlige gæld ultimo 2016 i procent.

Arbejdsløshed Rate - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer Posts about Global økonomi written by Gregers Friisberg. Den britiske finansminister George Osborn mødes nu af ny kritik for sin økonomiske besparelses- og nedskæringspolitik (austerity) efter at det britiske statistikkontor ONS (Office of National Statistics) har offentliggjort tal for BNP i fjerde kvartal af 2012 Den offentlige gæld er en kæmpe byrde, der fortsætter med at trække økonomien ned. Den udgør nu 175 procent af BNP og er umulig for Grækenland at betale tilbage. Men problemet er ikke begrænset til den offentlige gæld: den private gæld var på 212 mia. euro i oktober, svarende til 117 procent af BNP. På trods af at bankerne har fået. - Det bliver et utrolig tæt opgør mellem Japan og Colombia. Japan står stærkest på erhvervsklima og erhvervsfrekvens, men Colombia netter en enkelt gang på baggrund af en lavere offentlig gæld end Japans, der er på svimlende 236 procent af bruttonationalproduktet (BNP)

Og den italienske økonomi lider under en række strukturelle udfordringer, som skriger på reformer. En af de største er en tårnhøj offentlig gæld på ca. 132 procent af BNP - den næsthøjeste offentlige gæld i EU efter Grækenland. Dertil skal lægges et underskud på den offentlige saldo på 2,1 procent af BNP Det er rigtigt, at den offentlige gæld ikke er så stor som mange andre landes, som vi skal se på senere. Men den private gældssætning er til gengæld i verdensklasse. Politiken skrev 26. juni 2010: Fra 2004 til 2010 steg de danske husholdningers gæld målt i forhold til landets produktion fra 108 procent af BNP til 136 procent af BNP Indledning og sammenfatning Danskerne er i løbet af de sidste godt 20 år gået fra at have en udlandsgæld på knap 30 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) i midten af 1990'erne til at have en udlandsformue på knap 38 pct. ved udgangen af 2012 Med et 'beskedent' underskud på de offentlige budgetter på 2,7 procent af bruttonationalproduktet i 2009 ligger Danmark økonomisk set lunt i svinget i Europa, hvor det gennemsnitlige underskud er 6,8 procent. Ikke desto mindre forventer den danske regering, at den offentlige sektor for første gang i tyve år ikke vil vokse næste år Italiens budget duer ikke, og den italienske regering skal lave det om, slår EU-Kommissionen fast. Det er første gang, at kommissionen afviser et medlemslands budget. - Det er ikke sket.

Faktisk og strukturel saldo De Økonomiske Rå

Pensionsbombe ude af kontrol. Bomben i regnskabet er de forventede udgifter til offentligt ansattes pension og sundhedsforsikringer. De anslås samlet at komme til at koste ikke mindre end 241 procent af BNP. Og langt størsteparten af pengene skal gå til militæret, som i de seneste år er svulmet op til at tælle 500.000 mand Udviklingen i den danske velfærdsstat kan kvantitativt beskrives ved hjælp af data om den offentlige sektors indtægter og udgifter; en belysning af den offentlige sektors relative betydning vil typisk tage udgangspunkt i dens indtægter og udgifter i procent af BNP Hvis ikke det var tilfældet, ville det også være vanskeligt at forklare, hvorledes et lille medlemsland, hvis samlede økonomi kun udgør 2 procent af EU's samlede BNP, i den grad har kunnet sætte EU på den anden ende og afsløre de egentlige modsætningslinjer både mellem de store medlemslande og mellem de forskellige store. I 2009 var det slut. Den samlede gæld var nået op på knap 180 pct. af det græske BNP. Selvom en del af gælden er ganske langfristet og relativt lavt forrentet, har Grækenland massive underskud på handels- og betalingsbalancen, og udenlandske private investorer og långivere ville ikke røre Grækenland med en ildtang Figur: Græsk offentlig saldo i % af BNP 2008 - 2013. 6 Grækenland er kort sagt havnet i en negativ spiral af minusvækst og stigende gæld. Dette har været i stik modsætning til det af EU og IMF forventede. I begyndelsen af den græske krise regnede man blot med at den græske økonomi ville skrumpe med et par procent, men så ige

I de øvrige europæiske lande blev underskuddene, som allerede var betydelige under højkonjunkturen, alvorligt forværret i løbet af kriseårene. Som konsekvens heraf blev landenes allerede store offentlige gæld markant større. Vi kan kaste yderlige lys over situationen ved at betragte den strukturelle saldo De 25 medlemsstaters samlede underskud steg i 2005 til 2,7 % af BNP. I euroområdet steg det til 2,9 % af BNP. Faktisk er den offentlige gæld steget systematisk i de seneste år i forhold til BNP, og ved udgangen af 2005 steg den til over 70 % i euroområdet. Siden 2003 har 11 medlemsstater haft underskud på over 3 % af BNP, og 10 lande har.

Meget peger mod den restriktive økonomiske politik som en væsentlig faktor. En politik, der har været delvist motiveret af den stærkt forøgede offentlige gæld efter finanskrisen og de heraf følgende krav om nedskæringer på de offentlige budgetter. Det har især ramt euro-landene, der er underlagt særligt skrappe lånebetingelser Den offentlige sektors budgetunderskud må ikke overstige 3% af BNP. Den offentlige gæld må ikke overstige 60% af BNP. Inflationen må højst være 1,5% højere end gennemsnittet i de tre EU-lande, der har den laveste inflation. Renten må højst være 2% højere end gennemsnittet i de tre EU-lande, der har den laveste inflation Samtidig kan det offentlige årligt bruge 22 milliarder kroner mere end i dag, uden at den offentlige gæld vokser mere, end den må for EU, fastslår vismændene. Kristian Jensen mener dog, at rød bloks manglende vilje til reformer vil efterlade en stor regning til kommende generationer Det betød imidlertid blot, at politikerne skubbede omkostningerne ved genforeningen ud i fremtiden. Resultatet blev, at den offentlige gæld steg fra omkring 930 milliarder D-mark i 1989 til næsten 2000 milliarder D-mark fem år senere samtidig med, at de offentlige udgifter steg fra 47,3 procent til 53,3 procent af BNP. I figur 7.1. er vist.

Ordbog - Vismandsspille

Med en gæld på 120 procent af landets BNP, har Italien den næststørste gæld i eurozonen, kun overgået af Grækenland. Samtidig er renten på italienske statsobligationer steget med halvanden procent på blot en uge, den hurtigste stigning som et euroland endnu har oplevet Skattely er et land eller område, hvor skatten er væsentligt lavere end i det land, hvor en virksomhed oprindeligt hører til. Samtidig tilbyder skattely ofte meget lave rapporteringskrav og stor diskretion, hvorfor selskaber og velhavende personer kan skjule identitet og formuer Den foreskriver, at landenes offentlige gæld ikke må overskride 60 procent af BNP, og at budgetunderskuddet på de offentlige finanser ikke må være mere end 3 procent af BNP. Det første kriterium kun overholdt af hhv. 10 og 14 af de 27 EU-lande i 2009 og 2010, og det sidste kriterium kun af 4-5 lande, ifølge EU-Kommissionens rapport om de.

Stabilitets- og Vækstpagten De Økonomiske Rå

Inflationen i Letland var de sidste 12 måneder kun 1,3 procent - mens referencetallet (de tre bedste EU-lande) var 2,7 procent. Statsbudgettet må højst have et underskud på 3 procent af BNP (hvilket de store europæiske lande ikke kan klare) - Letland er nede på 1,2 procent. Og den offentlige gæld må højst være 60 procent af BNP Denne fremstilling bygger dels på en tekstnær gennemgang af Keynes General Theory fra 1936, og står desuden i stor gæld til Jesper Jespersens bog John Maynard Keynes, udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, samt Robert Skidelskys bog af samme navn, udgivet af Penguin Books i 2003 Landenes gæld skal som udgangspunkt skæres ned med 5 procent årligt af den samlede gæld. Medlemslandene skal indføre regler, f.eks. i den nationale lovgivning, som sikrer, at landets økonomiske politik holdes inden for rammerne af de to grænseværdier, (budgetunderskud på under 3 procent og en gæld, der er under 60 procent af BNP) Problemet med dette ensidige fokus på det offentlige finanser er, at det kun giver et halvt billede af økonomien. Reelt er et offentligt underskud jo blot udtryk for, at staten ikke kan eller vil opkræve nok skatter til at dække sine udgifter. Og de offentlige budgetter udgør kun ca. 50 % af landenes økonomi Det fremgår af artikel 3, stk. 1, litra d, at når den procentdel, som den samlede offentlige gæld udgør af BNP i markedspriser, er væsentligt under 60 procent, og risiciene med hensyn til de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt er lave, kan den nedre grænse for det i litra b, angivne mellemfristede mål nå op på et strukturelt.

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark

Landene er bundet af vækst- og stabilitetspagtens krav og gæld skal nedbringes over 20 år. Landenes strukturelle underskud (budgetunderskuddet renset for konjunkturudsving) må højst være 0,5 procent af bruttonationalproduktet (BNP). Der kan dog i særlige tilfælde accepteres underskud på op til en procent Og langtfra en reel analyse af virkeligheden. Realiteten er, at euroen og EU er i dyb krise! Eurolandene har i gennemsnit en offentlig gæld på over 90 % af bruttonationalproduktet (BNP). Det er langt over konvergenskravet om en offentlig gæld på maksimalt 60 % af BNP. Til sammenligning er den danske offentlige gæld på under 50 % af BNP 0,4 procent af verdens samlede skattelyaktivitet. §Bankerne ejer, hvad der svarer til 400 procent af landets BNP. LUXEMBURG § Står bag næsten 12 procent af verdens skattelyaktivitet. § BESTEMT Blev indtil for nylig kaldt 'Døds-stjernen' inden for skattepolitik, fordi landet så hårdnakket kæm-pede imod gennemsigtighed på.

populær: